ความเป็นมาของการทอผ้าโบราณลาวซี ลาวครั่ง

 
 

ความเป็นมาของการทอผ้าโบราณลาวซี ลาวครั่ง

ความเป็นมาของการทอผ้าโบราณลาวซี ลาวครั่ง

เดิมทีชาวลาวซี ลาวครั่ง เป็นชนชาติลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ ได้สืบทอดวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษซึ่งหลงเหลือวิธีการทอผ้าเพียงแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนหนึ่งมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลป่าสะแก ตำบลบ่อกรุ และตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง โดยเฉพาะวัฒนธรรมการแต่งกายที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ ผ้าฝ้ายที่ทอด้วยมือ ย้อมสีจากธรรมชาติ มีการตัดเย็บผ้าด้วยมือ ทอไว้ใช้กันในครัวเรือนเป็นผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าขาวม้า ผ้าโพกหัวนาค ผ้าพื้น หมอนหนุน หมอนเท้า เป็นต้น

ความเป็นมาของชาวบ้านทุ่งก้านเหลืองตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ เล่ากันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนบริเวณที่ตั้งบ้านเรือนนี้ เดิมทีมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ มีต้นไม้ใหญ่ที่ชื่อว่าต้นก้านเหลืองขึ้นอยู่กลางทุ่ง จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านทุ่งก้านเหลืองมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งหมู่บ้านนี้น่าจะตั้งมานานกว่า 200 ปี โดยประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพ ทอผ้า ย้อมผ้า เย็บผ้า ปลูกคราม เป็นต้น