การนำผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี ลาวครั่งไปใช้

 
 

ผ้าไตรจีวร

การใช้ผ้าในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

เนื่องจากชาวลาวครั่งนับถือศาสนาพุทธ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ผ้าที่ทอขึ้นใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาเป็นผ้าที่ทอขึ้นมาด้วยความศรัทธาอย่างสูง ด้วยหวังผลบุญในปัจจุบันและภายภาคหน้า ซึ่งผ้าทอที่ชาวลาวครั่งใช้ในทางศาสนา ได้แก่

- ผ้าไตรจีวร เป็นผ้าที่พุทธศาสนิกชนนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในงานต่างๆทั้งที่เป็นงานมงคลหรืออวมงคล เช่น งานบวช งานทอดกฐิน ทำบุญบ้าน งานศพ ทอดผ้าป่าสามัคคี งานแต่งงาน เป็นต้น ผ้าไตรจีวรเป็นผ้าที่พระภิกษุสงฆ์จำเป็นต้องมีประกอบด้วย 3 อย่าง คือ ผ้านุ่ง (สบง) ผ้าห่ม (จีวร) และผ้าพาด (สังฆาฏิ)