การนำผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี ลาวครั่งไปใช้

 
 


หมอนน้อย

       

การใช้ผ้าในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

- หมอนน้อย คือหมอนหน้าหก หรือหน้าอิฐ พุทธศาสนิกชนทำขึ้นเพื่อถวายพระสงฆ์ไว้ใช้หนุนนอน และให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ใช้ มีลักษณะการทอด้วยจกสลับกับขิด สูง 10 เซนติเมตร กว้างประมาณ 17 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร