ประวัติความเป็นมา

 
 

แนวคิดการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้

แนวคิดการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้

ผู้ริเริ่มการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณลาวซี ลาวครั่ง เพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมือง คือนางสมจิตร ภาเรือง และสามี นายบรรจบ ภาเรือง ซึ่งเป็นคนที่ชอบอนุรักษ์ของเก่าโบราณและเริ่มสะสมผ้าโบราณมานานกว่า 15 ปี ในระยะแรกจากการอนุรักษ์และสะสมนั้น เพื่อดำเนินธุรกิจส่วนตัว แต่เมื่อผ้าเก่าเริ่มลดจำนวนน้อยลง และติดต่อหาซื้อได้ยากขึ้น จึงคิดได้ว่าของเก่าของชาวบ้านที่ซื้อมาสะสมไว้และถูกจำหน่ายออกไปในราคาสูงนั้น เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งผ้าเหล่านี้ก็คงหมดสิ้นไป และจะหาผ้าที่มีลักษณะเนื้องานเหมือนเดิมคงไม่ได้อีกแล้ว จึงเกิดแนวความคิดในการรวมตัวและได้ประสานงานพูดคุยกับญาติพี่น้องในหมู่บ้าน รวมถึงชาวบ้านที่เคยติดต่อขอซื้อผ้าเก่าทั้งในหมู่บ้าน และนอกหมู่บ้านใกล้เคียงทั้ง 3 ตำบล มารวมตัวกันทอผ้าโบราณ จก ขิด ขึ้นมาโดยยึดตามลวดลาย เนื้อผ้า สีสัน ตามแบบผ้าโบราณทุกอย่าง แตกต่างกันเพียงอายุของชิ้นงานเท่านั้น เมื่อทอได้ ก็มารวมฝากขายที่ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานผ้าพื้นเมืองโบราณ ลาวซี ลาวครั่ง ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนชื่อมาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองโบราณลาวซี ลาวครั่ง”

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองโบราณลาวซี ลางครั่ง เพื่ออนุรักษ์สืบสานผ้าทอลายโบราณอันเป็นวัฒนธรรมลาวซี ลาวครั่ง และเป็นสถานที่ฝึกอบรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฟื้นฟูการผลิตผ้าทอโบราณ ส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีงานทำ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณจากกองทุนเพื่อสังคม เป็นองค์กรส่งเสริมการทำงานประชาสังคม เรียกชื่อเต็มภาษาไทยว่า สำนักงานส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม (Social Investment Fund: SIF )