ประวัติความเป็นมา

 
 

สภาพบริบทชุมชน

สภาพบริบทชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณลาวซี ลาวครั่ง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ที่บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสะแก หรือบ้านทุ่งก้านเหลือง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคุณสมจิตร ภาเรือง เป็นประธาน มีสมาชิกด้วยกันจาก 3 ตำบลใกล้เคียง ได้แก่ ตำบลป่าสะแก ตำบลบ่อกรุ และตำบลหนองกระทุ่ม

ในอดีตชาวบ้านลาวซี ลาวครั่ง ตั้งพื้นที่อาศัยรวมกันอยู่ที่บ้านดอนมะเกลือ อำเภอเดิมบางนางบวช มีการเรียกชาวบ้านในภาษาถิ่นว่า “ลาวคี่ซี” และ “ลาวคี่ครั่ง” ซึ่งภาษาถิ่นที่ใช้อยู่แต่เดิมเรียกว่า “คันย่อย” เป็นภาษาที่มีสำเนียงคล้ายคลึงกับภาษาในภาคอีสาน และในประเทศลาว หลังจากที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นราว 80 กว่าปี จึงได้มีการอพยพมายังบริเวณทุ่งก้านเหลือง เพื่อลงหลักปักฐาน ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ และทำสวน

ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณลาวซี ลาวครั่ง เป็นศูนย์ที่อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นแหล่งภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณที่หลงเหลือเพียงแห่งเดียว ติดอยู่กับโรงเรียนวัดขวาง ด้านหน้าของศูนย์การเรียนรู้เป็นลานคอนกรีตตากข้าวขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณ 300 ตารางวา มีศาลากลางบ้านเป็นบริเวณที่สมาชิกได้มาใช้ในการเย็บผ้าร่วมกัน ตั้งอยู่ริมทางถนนภายในหมู่บ้าน ผ่านวัดขวางเวฬุวัน ไปยังถนนสายด่านช้าง-เดิมบางนางบวช ขนาดของพื้นที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ประมาณ 100 ตารางวา มีจำนวนสมาชิก 60 คน อาชีพหลักของชุมชนและกลุ่ม คือ ทำนา ทำไร่ ทำสวน อาชีพรองของชุมชน คือ กลุ่มรับจ้างทั่วไป ค้าขาย ทอผ้า